Skip to content

Generelle betingelser for leie av utstyr fra AB Utleie, org nr 921822103

1. De leide gjenstandene kan kun benyttes av leietaker eller hans representant(er). All annen bruk kan kun skje med skriftlig tillatelse fra utleier. Dersom utleier

finner ut at leietaker benytter utstyret på ulovlig, eller på uforsvarlig måte, kan utleier umiddelbart og uten økonomisk kompensasjon til leietaker avhente

utstyret for leietakers regning. Utstyret kan ikke videreleies, lånes ut eller pantsettes.

2. Dersom utstyret skal bringes ut av Norge, så må det te på forhånd avtales skriftlig mellom leietaker og utleier.

3. Leietaker er ansvarlig for skade og tap på de leide gjenstandene. Eventuell skade eller tap skal straks informeres utleier og erstattes av leietaker, uten hensyn til

andres skyld, ansvar eller forsikringsdekning. Tyveri/hærverk skal meldes til Politiet. Tilbakelevert defekt utstyr repareres av utleier og debiteres leietaker for

utleiers gjeldende timesatser. Defekte lyskilder belastes leietaker etter gjeldende salgspriser.

4.Utleier har intet ansvar for skader forårsaket av gjenstandene så lenge disse er i leietakers varetekt og han har risikoen for dem.

5.Utleier har intet ansvar for tap leietaker måtte ha som følge av feil som har oppstått på gjenstandene mens disse er i leietakers varetekt.

6.Utstyret må innleveres innen den oppførte avtalte frist. Leietaker godtar at det påløper full dagsleie per. påbegynte døgn etter fristens utløp. Tilbakelevering av

utstyr før utløpet av den avtalte leieperiode vil ikke, uten spesiell avtale om dette, berettige til noen reduksjon i leieprisen. Dersom leietaker ikke overholder

leieperioden, er utleier berettiget til uten varsel å kreve utstyret umiddelbart tilbakelevert, eller å hente det utleide utstyret for leietakers regning. Det samme

gjelder også dersom leietaker bryter kontrakten, f.eks. ved uteblivelse av betaling av leiebeløp til avtalt tid. Med avhentingsberettiget brudd hører også

utleggsforretning, hos leietaker, konkurs eller annen betalingsstans. Leietaker aksepterer at utleier kan inndrive sine krav i henhold til denne kontrakt uten

nærmere varsel.

7.Utleier har alltid eiendomsretten til utstyret, og denne overføres ikke under noen omstendigheter til leietaker. Utstyret må aldri bygges inn i 3. parts utstyr eller

fjernes fra sine kasser/konsoller. Utleier har til en hver tid rett til å besiktige det utleide utstyret.

8.Leietaker er ubetinget forpliktet til avtalt tid å levere tilbake alt utstyr etter leieperiodens slutt, og er ikke berettiget til å under noen omstendigheter foreta

tilbakeholdelse av utstyr for sikring mot eventuelle krav mot utleier – uansett årsak.

9. Leid utstyr skal ved tilbakelevering være i samme stand og i sine respektive kasser/traller som ved henting/avlevering. Det samme gjelder dersom utleier

besørger transport. Utstyret skal da stå klart til avhenting. All rengjøring, kveiling av kabler, tilbakestilling av utstyr til samme stand som ved avhenting

debiteres leietaker til utleiers gjeldende timesats er. Eventuelle manglende utstyr/tilbehør ved innlevering skal returneres innen 48 timer etter innleveringsdato.

Dersom dette ikke overholdes blir leietaker debitert etter gjeldende salgspriser.

10. Avbestilling av leie skal normalt skje 5 dager før leieperiodens start. Ved avbestilling 5-2 dager før leieperiodens start, debiteres leietaker med 30% av avtalt

leiebeløp. Ved avbestilling mindre enn 48 timer før leieperiodens start, debiteres leietaker med 100% av avtalt leiebeløp.

11. Betaling skal skje ved leieperiodens begynnelse. Dette gjøres med bankkort (BankAxept). Hvis det benyttes kredittkort fra Visa eller Mastercard, kommer et

kredittkortgebyr på 3% i tillegg. Når AB Utleie leverer utstyret til kunden, skal kunden på forhånd ha fått tilsendt faktura. Denne fakturaen skal være betalt

senest dagen før utleieperioden starter. Leiebeløpet blir ikke kreditert ved eventuelle senere kjøp, om ikke dette er avtalt skriftlig. Mislighold av

betalingsbetingelser er å betrakte som kontraktsbrudd. Utleier krever også et depositum fra leietaker, normalt på kr 1000,-.

12. Leietaker må være fylt 18 år og kunne legitimere seg. Godkjent ID er bankkort med bilde, førerkort eller pass.

Betingelser ved henting av utstyr hos AB Utleie:

13. Leietaker kan hente utstyr fra kl. 10.00 ved leieperiodens begynnelse og må returnere utstyret innen kl. 16.00 ved leieperiodens slutt, dersom ikke annet er

avtalt.

14. Leieprisen inkluderer ikke lessing og lossing av biler/tilhengere, dersom dette ikke spesielt er avtalt.

Betingelser når AB Utleie besørger transport/rigging av utstyr til leietaker:

15.Dersom utleiers mannskap må vente over avtalt tid, grunnet lokaler som ikke er klargjort, låst dør/port, manglende bærehjelp etc., debiteres leietaker for utleiers

gjeldende timesatser.

16. Force Majeure: Utleier har ikke ansvarlig for forsinkelser/leveringsproblemer som skyldes krig, blokade, streik, lockout, transportuhell, brann, oversvømmel se,

ekstraordinære veiforhold, import- eller eksportrestriksjoner, forsyningsvanskeligheter eller andre hendelser som forsinker, umuliggjør.

Ønsker du å leie noe av våre produkter

kontakt oss direkte på 40 33 22 22